Lagring av data
Vi lagrar personuppgifter för att kunna hantera offerter, order, utskick mm. i vår
affärsverksamhet. Vi får in uppgifterna när Du skickar oss förfrågningar, lägger en order mm.
De uppgifter som vi lagrar är namn, e-mailadress och telefonnummer. I vissa fall har vi hämtat
uppgifter från andra källor, sökning via sökmotorer samt Ditt företags webbplats. Lagring sker
för att vårt samarbete skall fungera så bra som möjligt.

Användning av lagrad data

Användning av personuppgifter sker vid offerter, orderläggning och för att fullfölja ett avtal.
Vi behåller historik om personer som haft kontakt med oss. Vi säljer inte, distribuerar eller på
annat sätt gör uppgifterna tillgängliga för tredje part.
Skäl för användning av personuppgifter
Vi behöver tillgång till personuppgifter för att kunna upprätthålla affärsrelationer och kunna
kontakta Dig som företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter för
vår affärsrelation.

Vem har tillgång till uppgifterna

Det är endast de personer som arbetar med angivna ändamål som har tillgång till uppgifterna.
Vissa tillfällen måste vi dela uppgifter till leverantör då behov för detta finns.

Lagring och säkerhet

Vi sparar dina personuppgifter för angivna ändamål så länge det finns en nödvändighet för
detta. Vi ser till att skydda dina uppgifter och att de endast används för angivna ändamål och
ser till att våra rutiner följs och att uppgifter ej hamnar i orätta händer.

Dina val och rättigheter

Du har rätt att begära ut information om eller rättelse av de personuppgifter som vi har
registrerat. Du har också rätt att avregistrera Dig, då vi tar bort dina uppgifter från vårt
register. Enl. bokföringslagen sparar vi underlag i 7 år. Därefter kastas/kasseras underlagen.